ปัญหาสังคมไทย

ปัญหาสังคมไทย

ปัญหาสังคม หมายถึง สภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนที่อาศัยเป็นจำนวนมากในสังคมและเห็นว่าควรที่จะร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้นได้
สาเหตุของปัญหาสังคม คือ 
1. สาเหตุหลักๆ คือ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม อย่างเช่น การเปลี่ยนสังคมชลบทเป็นสังคมเมือง และการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม ไม่ว่าด้วยการเป็นค่านิยมใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้
2. ซึ่งเกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่สังคมได้ตั้งและวางไว้ เช่น เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์และความมุ่งหมาย ซึ่งจะเกิดความล้มเหลวของกระบวนการในการขัดเกลาทางด้านสังคม หรือไม่ก็สมาชิกเพียงบางกลุ่มที่สร้างพยายามความเดือดร้อนให้แก่สังคม ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดระเบียบวินัยและเกิดเป็นปัญหาทางสังคมขึ้นนั่นเองค่ะ
3. ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มคนในสังคมต่าง ๆ ที่มีความคิดเห็นและความต้องการ หรือผลประโยชน์ขัดกันและไม่ยอมร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของสังคม อย่างเช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้นค่ะ
ปัญหาของสังคมไทย
1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
2. การขาดการศึกษา จึงทำให้มีรายได้ต่ำ และเกิดปัญหาตกงานตามมา
3. ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
4. ลักษณะอาชีพ เกิดการมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอ เช่น กรรมกร และรับจ้าง
5. การมีบุตรมากเกินไป จึงทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายในครอบครัว
6. มีลักษณะนิสัยที่เฉื่อยชาและเกียจคร้าน หรือการไม่ชอบทำงานนั่งเองคะ

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
                    1. การพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิเช่น การกระจายรายได้ หรือการสร้างงานในชนบท และขยายการคมนาคมขนส่ง  เป็นต้น
2. การพัฒนาสังคม อย่างเช่น การขยายการศึกษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น การบริการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่รายได้น้อย
3. การพัฒนาคุณภาพของประชากรทุกคนในประเทศ

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.