Tag Archives: ปัญหาของสังคมไทย

ปัญหาของสังคมไทย

Shareปัญหาของสังคมไทย                 ปัญหาสังคม นั้นก็หมายถึง สภาวการณ์ที่เกิดหรือมีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก และซึ่งในสังคมและก็เห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ดีขึ้น สาเหตุของปัญหาทางสังคม  1. เนื่องจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อย่างเช่น การเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม และการเป็นค่านิยมใหม่ ๆ จึงจะทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้นั่นเองค่ะ 2. ซึ่งอาจจะเกิดจากสมาชิกในสังคมในบางกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมได้มีการวางไว้ อย่างเช่น อาจจะเกิดการความขัดแย้ง ซึ่งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย จึงอาจจะก่อให้เกิดความล้มเหลวของกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมหรือสมาชิกในบางกลุ่มที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมนั่นเอง และทำให้เกิดจากการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นนั่นเอง 3. ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่างๆ ได้มีความคิดเห็นและความต้องการรวมไปถึงผลประโยชน์ที่ขัดกันโดยที่ไม่ยอมร่วมมือและแก้ไขปัญหาของสังคม อาทิเช่น การเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น ปัญหาของสังคมไทย ปัญหาความยากจน มีสาเหตุเกิดจาก มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมไปถึงเรื่องของการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำลง และรวมไปถึงในเรื่องของส่วนใหญ่แล้วคนส่วนมากจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม และลักษณะอาชีพก็จะมีรายได้ที่ต่ำลงหรือไม่สม่ำเสมออย่างเช่น กรรมกร หรือรับจ้างนั่นเอง รวมไปถึงการที่มีบุคคลที่มากเกินไปจนรายได้ไม่เพียงต่อกับรายจ่าย เป็นต้น การแก้ไขปัญหา   1. การพัฒนาเศรษฐกิจ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

การเมืองและสังคมไทย

Shareการเมืองและสังคมไทย                 ในเรื่องของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมนั้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและโอกาสในการได้รับการศึกษาของคนไทยนั้น เนื่องมาจากผู้วิจัยเห็นว่าการที่จะเข้าใจสภาวะการจัดการศึกษาประเทศไทยและได้อย่างที่เห็นภาพใหญ่ เราก็จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของบริบททางสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมืองเข้าไปด้วย และบริบทของประเทศไทยในฐานะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ถ้าหากการจัดการศึกษาโดยตัวของมันเองมันก็ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในเรื่องของการเมืองและสังคมอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างต่อเนื่องด้วย การที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมือง และสังคมไทยในปัจจุบันนี้ก็ได้เกิดปัญหาขึ้นในหลายด้านเลยทีเดียวค่ะ และประเทศไทยถูกองค์กรระหว่างประเทศได้จัดอันดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก เมื่อถ้าหากได้เปรียบเทียบประเทศอื่นที่มีประชากรและทรัพยากรอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแล้ว และรวมทั้งมีอันดับต่ำลงจากเมื่อ 5-10 ปีที่ผ่านมาในหลายด้าน สะท้อนว่า ประเทศไทยยังได้จัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความฉลาดและยังมีสำนึกเพื่อส่วนรวมได้ยังไม่ดีพอ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาหรือกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของประชาชนทั้งประเทศนั้น ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน และจะให้ไปช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ เขาได้นั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off